அதிக விலைக்கு விற்ற ஓவியம் ஓவியர்

அதிக விலைக்கு விற்ற ஓவியம்
ஓவியர்:Jackson Pollock
விலை:Sold for $140 million in 2006
# அப்படி இதில் என்னதான் இருக்கோ?🌐