ஆசிரியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பாருங்கள்

🌍மலேசியாவில் உள்ள ஒரு பள்ளியில் மாணவர்கள் கை தொலைபேசி எடுத்து செல்லத் தடை… மீறீ மாணவர்கள் எடுத்து வந்தால் ஆசிரியர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்று பாருங்கள்… இப்படியும் சில ஆசிரியர்கள்…🌐