ஆப்பிள் சாப்பிட விரும்புபவர்கள், கொதி நீரில் போட்டு பின் சாப்பிடவும். இல்லையென்றால், உங்கள் சிறுநீரகத்தை இழக்க நேரிடும்.🔴

🌍ஆப்பிள் சாப்பிட விரும்புபவர்கள், கொதி நீரில் போட்டு பின் சாப்பிடவும். இல்லையென்றால், உங்கள் சிறுநீரகத்தை இழக்க நேரிடும்.🔴