ஆஸ்திரேலியா பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் மொழி

ஆஸ்திரேலியா பாடத்திட்டத்தில் தமிழ் மொழி
ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் மாகாணத்தின் பள்ளிப்பாடத்திட்டத்தில் விருப்பப்படமாக தமிழ் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. தமிழ் மொழி அடுத்த கல்வியாண்டு முதல் தமிழ் மொழியும் ஒரு பாடமாக்கப்படுகிறது. புதிய அறிவிப்பின் படி 1ம் வகுப்பு முதல் 12ம் வகுப்பு வரை 2வது மொழியாக தமிழ் பயிற்றுவிக்கப்பட உள்ளது.