இது ஒரு வகை சீத்தா பழம்.

ஆங்கிலத்தில் Sour Sop பழம் அல்லது Graviola மரத்தின் பழமான இது ஒரு வகை சீத்தா பழம். அற்புதமான புற்று நோய் கொல்லி. கீமோ சிகிச்சையைவிட 10,000 மடங்கு அதிக சக்தியுடன் இயங்கவல்லது.