உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ள பொருளாதார நாடுகளின் வளர்ச்சி பட்டியலில் 5 வது இடத்தில் இருந்த இந்தியாவுக்கு 7 வது இடம்

உலக வங்கி வெளியிட்டுள்ள பொருளாதார நாடுகளின் வளர்ச்சி பட்டியலில் 5 வது இடத்தில் இருந்த இந்தியாவுக்கு 7 வது இடம்
# 5 விட 7 தானாய்யா பெருசு