எதிர்கட்சிகளின் போராட்டத்திற்கு தன்னிலை விளக்கம் தரும் கோவை மாநகராட்சி