ஒரு எலெக்ட்ரோன் எவ்வளவு காலம் வாழும் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா?

ஒரு எலெக்ட்ரோன் எவ்வளவு காலம் வாழும் என்று உங்களுக்குத் தெரியுமா? அதன் வாழ்வு காலத்தைச் சமீபத்தில் கணித்துள்ளனர். 66,000 yotta வருடங்கள் ஒரு எலெக்ட்ரோன் அழியாமல் இருக்கும். அது எவ்வளவு தெரியுமா? இன்றுள்ள பேரண்டத்தின் ஆயுட்காலத்தைப்போல (13.8 பில்லியன் வருடங்கள்) 5 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 மடங்குகள் அதிகம். இதை 5 quintillion என்பார்கள். இப்படிப் பார்த்தால், ஒரு எலெக்ட்ரோன் என்றுமே அழியாது போலத்தான் தெரிகிறது.

* Yotta என்பதுதான் மெட்ரிக் அளவீடுகளில் மிகவும் பெரிய அலகு. இது 1 உடன் 24 பூச்சியங்களைக் கொண்ட மெட்ரிக் அலகு. அதாவது, 1 000 000 000 000 000 000 000 000.🌐