காவலர் வாகனத்தை சாலை ஓரம் நிருத்தியதால் , அந்த பக்கம் வந்த போக்குவரத்து காவலர் அபராதம் விதித்தார். 👮 🚔 சீங்கப்பூர்🌐

காவலர் வாகனத்தை சாலை ஓரம் நிருத்தியதால் , அந்த பக்கம் வந்த போக்குவரத்து காவலர் அபராதம் விதித்தார். 👮 🚔 சீங்கப்பூர்🌐