காஷ்மீர் விவகாரத்தில் நமக்கு முஸ்லிம் நாடுகள் கூட ஆதரவு தரவில்லையே – பாகிஸ்தான் மந்திரி ஷா மக்மூது குரேஷி🌐

காஷ்மீர் விவகாரத்தில் நமக்கு முஸ்லிம் நாடுகள் கூட ஆதரவு தரவில்லையே – பாகிஸ்தான் மந்திரி ஷா மக்மூது குரேஷி🌐