சிலை இல்லாவிட்டாலும் தலத்தை வழிபடும் நம்பிக்கை இந்து மதத்தில் உள்ளது – அயோத்தி வழக்கில் வக்கீல் வாதம்.🌐

சிலை இல்லாவிட்டாலும் தலத்தை வழிபடும் நம்பிக்கை இந்து மதத்தில் உள்ளது – அயோத்தி வழக்கில் வக்கீல் வாதம்.🌐