சுமார் மூன்று மில்லியன் ஆண்டுகட்கு முன் வாழ்ந்த ருடால்ஃப் மனிதன்

சுமார் மூன்று மில்லியன் ஆண்டுகட்கு முன் வாழ்ந்த ருடால்ஃப் மனிதன் ( Rudolph man) கபால எலும்பு . [ இவர்களின் வழி வந்தவர்கள்தான் எகிப்திய பாரோ மன்னர்கள் ]🌐