ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு நேற்று முதல் 6 மாதங்களுக்கு ரயில் மூலம் குடிநீர்:

ஜோலார்பேட்டையில் இருந்து சென்னைக்கு நேற்று முதல் 6 மாதங்களுக்கு ரயில் மூலம் குடிநீர்:
வேலூர் மாவட்ட மக்களுக்கு எந்தவித பாதிப்பும் இல்லை
@ வேலூர் மக்கள் என்ன சொல்லறாங்க? 6 மாசம் தாக்குபிடிப்பாங்களா?