தெலுங்கானாவில் 48,000 போக்குவரத்து ஊழியர்கள் நீக்கம்

தெலுங்கானாவில் 48,000 போக்குவரத்து ஊழியர்கள் நீக்கம் – நீதிமன்றத்தை நாட உள்ளதாக ஊழியர்கள் தகவல்
@ தனியார் வசம் ஒப்படைத்திருக்கலாம்