நவீன பெண்களின் பிரச்சனைகளை அழுத்தி சொல்லும் சினிமா.. வழக்கறிஞராக -பரத்சுந்தரம் (அஜீத்)

நவீன பெண்களின் பிரச்சனைகளை அழுத்தி சொல்லும் சினிமா..
வழக்கறிஞராக -பரத்சுந்தரம் (அஜீத்)