நவீன வளர்ச்சி என்பது வளக்கொள்ளை. வளக்கொள்ளை என்பது நவீன அழிவு.🌐

நவீன வளர்ச்சி என்பது வளக்கொள்ளை.

வளக்கொள்ளை என்பது நவீன அழிவு.🌐