மருத்துவரின் பரிந்துரையின்றி நோய் எதிர்ப்பு மருந்துகள் பயன்படுத்துவதன் விளைவு: ஆண்டுக்கு 57,000 குழந்தைகள் பலி!

Leave a comment

Your email address will not be published.