மழை பெய்யவில்லை… உண்மை தான் ! ஆனால் அதை குறையாக சொல்ல நமக்கு அருகதை இருக்கிறதா ?

மழை பெய்யவில்லை… உண்மை தான் !

அரசாங்கம் நீர்நிலைகளை பாதுக்காக்க வில்லை… உண்மை தான்… எந்த அரசாங்கமும் அதை உருப்படியாக செய்யவில்லை….

ஆனால் அதை குறையாக சொல்ல நமக்கு அருகதை இருக்கிறதா ?

நீர் நிலைகளை நாம் எப்படி கையாள்கிறோம் ??