முக்கிய அறிவிப்பு.ரேஷன் கார்டு சரிபார்க்க வீடுகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் வருவார்கள். அந்த நேரம் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்.

முக்கிய அறிவிப்பு.ரேஷன் கார்டு சரிபார்க்க வீடுகளுக்கு அரசு அதிகாரிகள் வருவார்கள். அந்த நேரம் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயங்கள்.