விக்ரம் லேண்டரின் ஆயுள் இன்று முடிகிறது

விக்ரம் லேண்டரின் ஆயுள் இன்று முடிகிறது – மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுத்தும் முயற்சிகள் பலன் அளிக்கவில்லை
@ முயற்சி திருவினையாக்கும்