விக்ரம் லேண்டர் அதன் இடத்தை விட்டு விட்டு No parking செய்தால் fine :15000 வசூலிக்கப்படுகிறது.. 🤣🤣🤣🤣🤣

விக்ரம் லேண்டர் அதன் இடத்தை விட்டு விட்டு No parking செய்தால் fine :15000 வசூலிக்கப்படுகிறது.. 🤣🤣🤣🤣🤣