விண்ணில் 55000 அடி உயரத்தில் பறக்கும் போது தலை வாழை இலை போட்டு .. அமர்க்களமாகத் தஞ்சாவூர் சாப்பாடு விமானங்களில் பரிமாற்றம். !!!!

விண்ணில் 55000 அடி உயரத்தில் பறக்கும் போது தலை வாழை இலை போட்டு .. அமர்க்களமாகத் தஞ்சாவூர் சாப்பாடு விமானங்களில் பரிமாற்றம். !!!!