விதம் விதமாக கடைகளுக்குப் பெயர் !👆🏾

விதம் விதமாக கடைகளுக்குப் பெயர் !👆🏾

நாகர்கோவிலில் ஒரு டீ கடையின் பெயர் இது!! உங்க ஏாியாவில் இதுபோல் இருந்தால் தொியப்படுத்துங்கள் நட்புகளே.!!!…🌐