லக்னோ நகர போக்குவரத்து சேவைக்கு டாட்டா மோட்டார்ஸ் 40 மின்சார பஸ்கள் வழங்கப்படுகிறது :

டாடா மோட்டார்ஸ் லக்னோ நகர போக்குவரத்து சேவைகள் லிமிடெட் (LCTSL) க்கு 40
மின்சார பஸ்களை வழங்கத் தொடங்கியது. அடுத்த நான்கு மாதங்களில், அல்ட்ரா 9
எம் ஏசி மின்சார பஸ்கள் நகரத்திற்கு மாற்றி அமைக்கப்படும். நாட்டில் ஆறு
STU களுக்கு வழங்கப்படும் 255 மின் பஸ்கள் இந்த வரிசையில் உள்ளன. முதல்
அல்ட்ரா 9/9 எம்.சி. மின்சார பஸ் லக்னோவில் நகர அபிவிருத்தி அமைச்சர்
சுரேஷ் குமார் கன்னா அவர்களால் கொடியிடப்பட்டது. மின்சார பஸ் லக்னோவில்
அலம்பாக் டிப்போவில் இருந்து அதன் பயணத்தை தொடங்குகிறது. இ-பஸ்கள் நிறுவனம்
உள்நாட்டிலேயே உருவாக்கப்பட்டு ஒரு வருடத்திற்கும் குறைவான காலப்பகுதியில்
உருவாக்கப்பட்ட ஒரு புதிய-புதிய மாதிரிய தளத்தை கட்டியமைக்கப்பட்டுள்ளன.

Leave a comment

Your email address will not be published.