விரைவில் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அறிமுகம்…

விரைவில் எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் அறிமுகம்…