@ வெங்காய விலை இனி கீழே போகும்

நாட்டில், 2018-19ல் ஜூன் மாதத்துடன் முடிந்த சாகுபடி ஆண்டில் மொத்த வெங்காயம் உற்பத்தி 2.32 கோடிடன்களாக இருக்கும் என்று மத்திய வேளாண்மை துறை ்அமைச்சகம் மதிப்பிட்டுள்ளது.
@ வெங்காய விலை இனி கீழே போகும்