ஹோரை புதன்கிழமை

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
ஹோரை புதன்கிழமை
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉

காலை 🔔🔔

6-7.புதன். 💚 👈சுபம் ✔
7-8.சந்திரன்.💚👈சுபம் ✔
8-9. சனி.. ❤👈அசுபம் ❌
9-10.குரு. 💚 👈சுபம் ✔
10-11. செவ்வா.❤ 👈அசுபம் ❌
11-12. சூரியன்.❤ 👈அசுபம் ❌

பிற்பகல் 🔔🔔

12-1. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✔
1-2. புதன். 💚 👈சுபம் ✔
2-3. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✔

மாலை 🔔🔔
3-4. சனி.. ❤👈அசுபம் ❌
4-5. குரு. 💚 👈சுபம் ✔
5-6. செவ்வா.❤ 👈அசுபம் ❌
6-7. சூரியன்.❤ 👈அசுபம் ❌

நல்ல நேரம் பார்த்து , நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் – மிக மோசமான தசை , புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்.
🌺🌺🌺🌺🌺🌺🌺🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉