🌍சொல்ல முடியாது உலக மக்கள் தொகை: “2027-ல் இந்தியா முதலிடம் பிடித்தாலும் பிடிக்கும்”- ஐ.நா. சபை கணிப்பு.🌐

🌍சொல்ல முடியாது உலக மக்கள் தொகை: “2027-ல் இந்தியா முதலிடம் பிடித்தாலும் பிடிக்கும்”- ஐ.நா. சபை கணிப்பு.🌐