🌍மத்திய அரசு அடுத்த அதிரடி திட்டம்.

🌍மத்திய அரசு அடுத்த அதிரடி திட்டம் நாடு முழுவதும் ஒரே ரேஷன் கார்டு : ஓராண்டில் அமல்படுத்த தீவிரம்🌐