🌍 புல்லு முளைக்கும் வரை குட்சை நிறுத்தி வைத்தது தப்பில்லை ஆனால் மாடு மேய் வது கூட தெரியாமல் அதை எடுத்துப் போவது தான் தவறு.🔴

🌍 புல்லு முளைக்கும் வரை குட்சை நிறுத்தி வைத்தது தப்பில்லை ஆனால் மாடு மேய் வது கூட தெரியாமல் அதை எடுத்துப் போவது தான் தவறு.🔴