இந்தியாவின் முதல் கார்ப்பரேட் தேஜாஸ் ரயில் டெல்லியிலிருந்து லக்னோ வரை இன்று முதல் துவக்கம்

25 லட்சத்திற்கு காப்பீடு
தாமதமானால் இழப்பீடு
பல அதிரடி அறிவிப்புகளுடன் இந்தியாவின் முதல் கார்ப்பரேட் தேஜாஸ் ரயில்
டெல்லியிலிருந்து லக்னோ வரை
இன்று முதல் துவக்கம்