முதல்வர் பிரேம் சிங் தமாங்குக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்காலம் குறைப்பு🌐

சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் போட்டியிடுவதற்கு ஏதுவாக சிக்கிம் முதல்வர் பிரேம் சிங் தமாங்குக்கு விதிக்கப்பட்ட தடைக்காலம் குறைப்பு🌐