அதாவது விதியை எழுதுவது நீதிபதி அல்ல! வழக்கறிஞர்கள்!

வழக்கறிஞர்களின் வாதங்களை பொறுத்தே தீர்ப்பு அமைகிறது: சென்னை உயர் நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி கருத்து
@ அதாவது விதியை எழுதுவது நீதிபதி அல்ல! வழக்கறிஞர்கள்!