அரசம் மரம் ஒன்றே 24 மணிநேரமும் ஆக்ஸிஜன் தர கூடியது!

அரசம் மரம் ஒன்றே 24 மணிநேரமும் ஆக்ஸிஜன் தர கூடியது!

அதன் அருகே பிள்ளையாரை வணங்கி #தோப்புக்கரணம் போட வைத்தால்

புத்தி கூர்மை , தெளிவு, உடல் சக்தி போன்றவற்றை ஏற்படுத்தும்!

இயற்க்கையோடு இணைந்ததே நமது வாழ்வியல் சனாதன தர்மம்!