இந்தியாவில் பேசும் பல மாநில மொழிகளின் வரைபடம்!.

இந்தியாவில் பேசும் பல மாநில மொழிகளின் வரைபடம்!.

@ இதில் இந்தி மொழி மட்டும் என்ன அவ்வளவு உலக புகழ் பெற்ற மொழியா இந்தியாவில் அதுவும் ஒரு மொழியே