உலகக்கோப்பையில் அரை இறுதிக்கு நுழையும் அணிகள் எவை?