எல்லா மாதங்களும் கிரேக்க மன்னர்களின் பெயர்களை கொண்டது …!!

எல்லா மாதங்களும் கிரேக்க மன்னர்களின் பெயர்களை கொண்டது …!! அதில் ஜுலியஸ் மற்றும் அகஸ்டியஸ் மன்னர்கள் இருவரும் உயிர் நண்பர்கள். அவர்கள் இருவருக்கும் சம உரிமை அளிப்பதற்கே அவர்கள் பெயர்களை கொண்ட ஜூலை மற்றும் ஆகஸ்ட்டு மாதங்களுக்கு 31 தேதிகள் அமைக்கப்பட்டது🌐