ஒரு மலர் கைகளில் விற்பனை மலர்கள் “வறுமை”..

ஒரு மலர் கைகளில்
விற்பனை மலர்கள்
“வறுமை”..