கரப்பான் பூச்சி கபாப்!

இது என்னண்ணு கேட்றாதீங்க! கொமுட்டும்!
தாய் லாந்தில் சாப்பிட கேட்டால் கிடைக்கும்!
கரப்பான் பூச்சி கபாப்!
சாஸ்ல தொட்டு அப்பிடியே
வாய்க்குள்ள தள்ளறாங்க சீனாக்காரங்க!