சவுதி அரேபிய அரசு அங்கு பணியாற்றும் பாகிஸ்தான் டாக்டர்களை உடனடியாக வெளியேற உத்தரவிட்டுள்ளது.🌐

சவுதி அரேபிய அரசு அங்கு பணியாற்றும் பாகிஸ்தான் டாக்டர்களை உடனடியாக வெளியேற உத்தரவிட்டுள்ளது.🌐