சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைத்த வள்ளல் கலைவானர் தெய்வதிரு N.S.கிருஷ்ணன் அவர்களின் 63வது நினைவு தினம். (30-Aug-1957)

சிரிக்கவும் சிந்திக்கவும் வைத்த வள்ளல் கலைவானர் தெய்வதிரு N.S.கிருஷ்ணன் அவர்களின் 63வது நினைவு தினம்.
(30-Aug-1957)