சீனாவை உலுக்கிய வீடியோ!

சீனாவை உலுக்கிய வீடியோ!
இந்த குழந்தையின் தாய் பிரசவத்தில் இறந்து விட்டார்.
தனது இதயத்தை தானம் செய்து விட்டார். அந்த இதயம் கருப்புச் சட்டைகாரருக்கு பொருத்தப் பட்டது.
அந்தக் குழந்தையின் உணர்வுகளைப் பாருங்கள்!🔴