சுகாதாரத்துறையில் சிறந்த மாநிலங்களுக்கான பட்டியல்

சுகாதாரத்துறையில் சிறந்த மாநிலங்களுக்கான பட்டியல்

கடந்த ஆண்டு 3வது இடத்திலிருந்த தமிழகம் இந்தாண்டு 9வது இடத்திற்கு சரிவு.🌐