செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்ள ரோபோ தேனீக்களை அனுப்ப நாசா திட்டம்

Image result for MARS planet

வாஷிங்டன் : செவ்வாய் கிரகத்தில் ஆய்வு மேற்கொள்வதற்காக ரோபோ தேனீக்களை அனுப்ப நாசா திட்டமிட்டுள்ளது. செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் இருக்கிறதா, அங்கு உயிர்கள் வாழ தகுந்த சூழல் நிலவுகிறதா என இந்தியா உட்பட உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஆய்வு நடத்தி வருகின்றன. இந்த ஆராய்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக, அமெரிக்க விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான நாசா, கியூரியாசிட்டி ரோவர் என்ற விண்கலத்தை செவ்வாய் கிரகத்துக்கு அனுப்பி வைத்தது. செவ்வாய் கிரகத்தில் உலவி வரும் கியூரியாசிட்டி ரோவர் 2 ஆயிரம் நாட்களை நிறைவு செய்துள்ளது.

செவ்வாய் கிரகத்தை பற்றிய தகவல்களையும், புகைப்படங்களையும் இந்த விண்கலம் அனுப்பி வருகிறது. இந்நிலையில் இந்த ஆய்வை மேம்படுத்தும் விதமாக திரளான ரோபோ தேனீக்களை செவ்வாய் கிரகத்தில் உலவ விட ஆராய்ச்சியாளர்கள் முடிவு செய்துள்ளனர். இதற்கான நாசாவின் நிதி உதவியுடன் ரோபோ தேனீக்கள் உருவாக்கப்பட்டு வருகின்றன. செவ்வாயில் உலவுவதற்கான திறன்களுடன் உருவாக்கப்படும் இந்த ரோபோக்கள், மின்னேற்றம் மற்றும் தகவல்களை பரிமாறிக் கொள்வதற்கான மையமாக கியூரியாசிட்டி இருக்கும் என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

68 comments

  1. Data from our draft genome of P. doxycycline hyclate Camellia Ramage finished talking to Margarett Block, he glanced around again and found that none of the people sitting here knew each other, so he couldn t help laughing even more arrogantly.

  2. There was no evidence available for aromatase inhibitors; however, the committee agreed they would likely produce similar improvements in disease free survival and reductions in local recurrence as tamoxifen tamoxifen vs arimidex 16D also show results from duplicate samples

  3. lasix diuretic Based on long- term adverse effects and complication safety data, when compared with tamoxifen, aromatase inhibitors are associated with a reduced incidence of thrombosis, endometrial cancer, and vaginal bleeding

  4. cialis prescription 110 developed a direct injection high performance liquid chromatography atmospheric pressure chemical ionization tandem mass spectrometry HPLC APCI MS MS method for the rapid identification and quantitation of seven tricyclic antidepressants amitriptyline, nortriptyline, doxepin, dosulepin, dibenzepin, opipramol, and melitracen in human plasma

  5. Co immunoprecipitation experiments showed that ER and PAX2 form a complex after treatment with tamoxifen Supplementary Data 3 and re ChIP experiments ChIP followed by release of chromatin and re ChIP using an antibody against a different protein confirmed that ER and PAX2 occupy the same ER binding site within the ERBB2 gene simultaneously, after treatment with tamoxifen Supplementary Data 3 clomid otc

  6. I m so thankful to have found YES because it doesn t burn at all and it works so well propecia hk The Journal of the American Society of Echocardiography has published appropriate use criteria in 2019, which covers the criteria in its entirety

Leave a comment

Your email address will not be published.