தமிழகம் தீ பிடித்த காடு

ஊருக்கு வழங்கப்பட்ட
ஊரடங்கின் தளர்வில்
உயிர்க் கொல்லி
நுழைந்துவிடக் கூடாது.

மீண்டும் இயங்கப்போகும்
வாழ்வியல் வெளியில்
கடும் கட்டுப்பாட்டைப்
பெரிதும் கைக்கொள்வீர்
பெருமக்களே!

இது தீப்பிடித்த காடு
பறவைகளே! பத்திரம்.
– கவிஞர் வைரமுத்து