பாதுகாப்பு காரணங்களை முன்னிட்டு அரசு இல்லத்துக்கு மாறுகிறார் இம்ரான் கான்

பாதுகாப்பு காரணங்களை முன்னிட்டு, அரசு இல்லத்துக்கு மாற இம்ரான் கான் ஒப்புக் கொண்டுள்ளார்.

Leave a comment

Your email address will not be published.