போர்ல இது ஒரு விதம்!

ஈரான் மீது கடுமையான பொருளாதார தடைகளை அமெரிக்கா நேற்று விதித்தது. இதற்கான நிறைவேற்று ஆணையில் டிரம்ப் கையெழுத்திட்டார்.
போர்ல இது ஒரு விதம்!