மத்திய அரசின் மானியம் ரத்து செய்யப்படுவதால் வங்கிகளில் இனி விவசாயத்திற்கான நகைக்கடன் கிடையாது எனத் தகவல்

மத்திய அரசின் மானியம் ரத்து செய்யப்படுவதால் வங்கிகளில் இனி விவசாயத்திற்கான நகைக்கடன் கிடையாது எனத் தகவல்

விவசாயத்திற்கு 4% வட்டியில் வங்கிகளில் நகைக்கடன் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.