முக்கிய செய்தி ;*Plastic குப்பைகளில் இருந்து Petrol, Diesel ஐ கண்டுபிடித்துள்ளார் Hyderabad ஐ சேர்ந்த Mechanical Engineer பேராசிரியர் திரு.சதீஸ் குமார் அவர்கள்