மேகியை திரும்பவும் கடைகளுக்கு கொண்டு வருவதுதான் என் லட்சியம்: இந்தியாவின் புதிய நெஸ்லே இயக்குனர்

மேகியை திரும்பவும் கடைகளுக்கு கொண்டு வருவதுதான் என் லட்சியம்: இந்தியாவின் புதிய நெஸ்லே இயக்குனர்
## காரீயம், சோடியம் குளூட்டாமேட் கம்மி பண்ணி கொண்டு வந்திருங்க! அது இல்லாம பிள்ளைங்கதான் கஷ்ட்டப்படுது!